Quy trình lập kế hoạch chiến lược cho dự án xã hội

Một quy trình cụ thể giúp bạn thực hiện công việc một cách rõ ràng và mạch lạc, chúng ta sẽ biết rằng trong quá trình phải tiến hành những bước công việc nào, làm ra sao và phải cần đạt kết quả như thế nào? Cùng 4SV tìm hiểu quy trình lập kế hoạch chiến lược cho dự án xã hội nhé!

1. Tuyên bố sứ mệnh

Tuyên bố sứ mệnh cho biết lý do tồn tại của dự án cũng như những gì tổ chức đang cố gắng thực hiện. Với tuyên bố sứ mệnh, các thành viên ban lãnh đạo, các nhân viên, tình nguyện viên, khách hàng, nhà tài trợ, và những thành viên cộng đồng có quan tâm sẽ có chung hiểu biết về mục đích cũng như cách tiếp cận của dự án.

2. Đưa ra các chiến lược

Có rất nhiều cách thức khác nhau để thực hiện sứ mệnh của tổ chức. Mỗi cách đều có những điểm mạnh và điểm yếu riêng. Thông qua việc xây dựng các chiến lược, tổ chức có thể chọn những cách tiếp cận tốt nhất để hoàn thành mục tiêu và quyết định không lựa chọn những cách tiếp cận không hiệu quả.

3. Lên các mục tiêu SMART

Các mục tiêu SMART đặt ra các chỉ tiêu thực tế để dự án thực hiện. Do các mục tiêu rất cụ thể và có hạn định nên có thể giúp xác định xem cần phải làm những gì, và đến bao giờ thì phải hoàn thành.

Các mục tiêu tạo cơ sở cho việc đánh giá tiến độ theo thời gian.

Các mục tiêu cũng giúp cải thiện hiệu suất của dự án:

  • Nếu đạt được hoặc vượt mục tiêu đề ra, điều gì đã giúp chương trình thành công? Có thể làm gì để tiếp tục thành công hoặc có thể vận dụng điều gì để đạt các mục tiêu trong tương lai?
  • Nếu không đạt được mục tiêu, là do những trở ngại nào? Tại sao? Làm thế nào để vượt qua những trở ngại đó trong tương lai?

4. Tổng kết và rà soát lại bản kế hoạch hoàn chỉnh

Xây dựng một bộ tài liệu kế hoạch bao gồm tuyên bố tầm nhìn, tuyên bố sứ mệnh, các chiến lược và các mục tiêu SMART. Rà soát lại bản kế hoạch hoàn chỉnh và đảm bảo rằng bản kế hoạch có thể giúp tổ chức thực hiện được sứ mệnh của mình đồng thời thực tế và có thể hoàn thành được.

Tham khảo: Tổng quan về dự án xã hội

Trên đây là các quy trình để thực hiện một dự án xã hội hoàn chỉnh, bạn có thể tham khảo thêm và áp dụng vào dự án xã hội mà bạn đang vận hành, chúc các bạn thành công!